Kontaktujte nás: 603 251 735 | info@zlatapralinka.cz
0 Kč

Obchodní podmínky

Prodávající: Jana Klobouková, se sídlem Nová 394 , Brodek u Prostějova, 798 07.

IČO: 05073570

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup výrobků Jany Kloboukové (dále jen Prodávající) přes internet na internetových stránkách www.zlatapralinka.cz a jsou upraveny v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2. OBJEDNÁVKA a uzavření kupní smlouvy

2.1. Internetový obchod www.zlatapralinka.cz obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. 

2.2. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na internetové adrese www.zlatapralinka.cz. Objednávka obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží a jeho ceně,
- způsobu úhrady kupní ceny zboží a způsobu doručení objednávky,
- nákladech spojených s dodáním zboží.

2.3.Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím objednávkového formuláře na internetové adrese www.zlatapralinka.cz je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.

2.4.Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s kompletním zněním těchto Obchodních podmínek a že s nimi souhlasí.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část,
v případě, že:
a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství,
b) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

2.6. Kupující má právo objednávku zrušit či změnit nejpozději 48 hodin před požadovaným dodáním zboží, a to buď telefonicky nebo e-mailem. Pro zrušení objednávky je nutné uvést jméno, e-mail 
a popis objednaného zboží.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO


3.1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dopravit objednané a potvrzené zboží na adresu udanou Kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách www.zlatapralinka.cz.

3.2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a Prodávající se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetím stranám s výjimkou případných partnerů zajišťujících přepravu, jako jsou kurýrní společnosti, kterým jsou poskytnuty údaje nutné k doručení zboží.

3.3. Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě pozdního objednání či z důvodů naplněné výrobní kapacity.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO


4.1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, včetně kontaktní osoby, e-mailové adresy, telefonického spojení a požadovaného termínu doručení.

4.2. Kupující je povinen při osobním převzetí odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně ceny za dopravu při převzetí zboží. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu rovnající se výši kupní ceny včetně dopravného, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.3. Kupující je povinen při platbě bankovním převodem zaplatit objednávku do 3 pracovních dnů. Po přijetí platby bude objednávka vystavena a expedována.

4.4. S cenou včetně dopravného je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 

5. Cena zboží a Platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

  • 5.1.1. v hotovosti v provozovně Prodávajícího, nebo při osobním předání;
  • 5.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
  • 5.1.3. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího;

5.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

5.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

7. REKLAMACE


7.1. U potravinářského zboží nabízeného Prodávajícím je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony a informacemi v popisu daného výrobku. Reklamaci jakkoli poškozené nebo nekompletní dodávky zboží, tj. vad zjistitelných vizuální kontrolou zboží při jeho převzetí, musí Kupující uplatnit ihned u Prodávajícího a má právo takové zboží nepřevzít. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

7.2. Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných vad zboží musí Kupující uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku až po uplatnění reklamace byl výrobek uložen řádným způsobem a při teplotě odpovídající požadavkům výrobku, tj. 10-20°C v suchu. O oprávněnosti reklamace rozhodne Prodávající. U zboží krátkodobé spotřeby budou oprávněné reklamace řešeny výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny včetně dopravného.

7.3. Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci, po předchozí telefonické domluvě, v místě určeném Prodávajícím pro příjem reklamací.

7.4. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit zboží a fakturu.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Obchodní podmínky vstupují v platnost ode dne 1. 11. 2016.

Oblíbené produkty

Motorka mléčná

Mléčná čokoláda 36%, potravinářská prachová barva.

Motorka mléčná
Cena:
60 Kč

Hello Kitty - NOVINKA!

Mléčná čokoláda 36%, zdobení, hořká čokoláda 60%.

Hello Kitty - NOVINKA!
Cena:
72 Kč

Pralinky Lahvičky plněné vaječným likérem

Mléčná čokoláda 36%. Dvě lahvičky v balení. Náplň z mléčné čokolády s vaječným likérem, 65 g.

Pralinky Lahvičky plněné vaječným likérem
Cena:
99 Kč